Napoleon Hill kincset érő gondolatai – A nehézségek nagy haszna, avagy mindenki képes a csodákra

A „csoda” közelebbi természete olyan jellegű hogy egyik ember a másiknak aligha tudná azt leírni, amíg az nincs lelkileg felkészülve a befogadására.
Ha lelki beállítottságodat kézben tudod tartani, jóformán az összes olyan körülményt
kontrollálhatod, amelyek – mint például a félelem vagy az aggódás – életedet befolyásolják.

Lelki beállítottságod a legfőbb tényező, ami feléd vonzza az embereket, s barátaiddá teszi,
vagy épp elriasztja őket, attól függően, hogy beállítottságod pozitív-e vagy negatív. Egyedül te vagy az, aki meghatározhatja, hogy melyik eset álljon fenn.

A lelki beállítottság a testi egészség fenntartásának is fontos meghatározója. Minden orvos
tudja, s többségük el is ismeri, hogy a páciens lelki beállítottsága minden egyéb tényezőnél
fontosabb a testi bajon gyógyítása során.

A lelki beállítottság meghatározó fontosságú – ha ugyan nem a legfontosabb – annak
meghatározásában, hogy milyen eredmény várható az imádságtól. Régóta ismeretes, hogy
amikor valaki félelemtől, kételytől vagy szorongástól megrendült lelkiállapotban kezd
imádkozni, annak csak kedvezőtlen következményei lehetnek. Kedvező eredmények csak a
mélységes HIT által támogatott imádságoktól várhatók. Lelki beállítottságod azt is nagyban meghatározza, hogy életedet a lelki béke, vagy pedig a kudarc és a nyomorúság érzete jellemzi.

A lelki beállítottság fontossága mellett szóló legmeggyőzőbb érv – a tény, hogy ez az
egyetlen dolog, amely fölött bárki megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos ellenőrzést
gyakorolhat. Nem kontrollálhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedetit. Nem
befolyásolhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedeteit. Nem befolyásolhatjuk a
világrajövetelünket vagy az onnan való távozásunkat, de kétségbevonhatatlan előjogunk van, hogy ellenőrzésünk alá vonjunk minden bennünk megfogalmazódó gondolatot, eszmélésünk kezdeteitől fogva egészen addig, amíg életünk véget nem ér.

Ez tehát a legmélyebb és leglényegesebb tény, ami egy ember életét befolyásolhatja! Logikus, hogy a Teremtő ingyenes erőforrásnak szánta, amikor minden egyes embert a saját gondolatai feletti maradéktalan ellenőrzési joggal ruházott fel, s ez csakugyan ilyen ingyenes erőforrás, hiszen az elme az egyetlen eszköz, ami által egy ember megtervezheti saját életét, és a maga döntése szerint élhet.

A pozitív lelki beállítottság – szokás, miszerint elménket szakadatlanul kapcsolatban tartsuk azokkal a körülményekkel és dolgokkal, amelyeket kívánunk az életben, s távol tartsuk azoktól, amelyeket nem kívánunk. Az emberek többsége félelmek, szorongások és
aggodalmak által meghatározott lelki beállítottság jegyében éli le életét, olyan körülmények miatt görcsölve, amelyek valamiképpen, előbb vagy utóbb, úgyis bekövetkeznek. S az a furcsa ebben, hogy ezek az emberek gyakran másokat vádolnak a balszerencséjük miatt, amit negatív lelki beállítottságukkal maguk idéztek önmagukra.

Az elme kifejezetten arra hajlik, hogy egy ember gondolataihoz e gondolatok fizikai
megfelelőit rendelje. Gondolkozz a nyomor jegyében, s nyomorúságban fogsz élni.
Gondolkozz a gazdagság jegyében, s a bőséget fogod magadhoz vonzani. A harmonikus
vonzás örök törvényének értelmében az ember gondolatai mindig olyan anyagi öltözetet
vesznek fel, amelyek saját természetükhöz illeszkednek.

A pozitív lelki beállítottság – szokás, miszerint az ember minden kellemetlen körülményre,
amivel dolga akad, úgy tekintsen, mint lehetőségre, melynek révén tesztelheti saját
képességét: vajon fölül tud-e rajta emelkedni, vajon képes-e megtalálni és működtetni az
„egyenértékű jótétemény lehetőségét”.

A pozitív lelki beállítottság – szokás, miszerint valaki minden problémát értékel, s
különbséget tesz azok között, amelyek fölött úrrá tud lenni, illetve amelyeket nem tud
ellenőrzése alá vonni. A pozitív lelki beállítottságú ember arra vállalkozik, hogy megoldja az
általa ellenőrizhető problémákat, amiket pedig nem tud kontrollálni, azokhoz úgy viszonyul,
hogy azok lelki beállítottságát ne sodorják el a pozitív irányból a negatívba.

A pozitív beállítottságú ember megengedőleg viszonyul mások esendőségéhez és
gyengeségeihez, anélkül, hogy megbotránkozna borúlátó szemléletükön, vagy befolyásolná őt a gondolkodásmódjuk.

A pozitív lelki beállítottság:

– az a szokásunk, hogy határozott céllal cselekedjünk, és maradéktalanul higgyünk mint a cél helyénvalóságában, mind pedig abban a képességünkben,
hogy el tudjuk érni,
– az a szokásunk, hogy túllépjünk felelősségünk betű szerinti értelmezésén, s több és jobb szolgálatot tegyünk, mint ami a kötelességünk volna, s mindezt barátságosan és készségesen tegyük,
– az a szokásunk, hogy határozott célt tűzzünk ki s annak irányában haladjunk, dicséretre és rosszallásra ügyet sem vetve,
– az a szokásunk, hogy más emberekben a jó tulajdonságokat keressük, s arra számítsunk, hogy ezekre rá is fogunk találni, ugyanakkor készek legyünk észrevenni kedvezőtlen vonásainkat is, anélkül, hogy ettől magunk kedvezőtlen lelkiállapotba kerülnénk,
– az a szokásunk, hogy úrrá legyünk összes érzelmünkön, alávetve ezeket az ésszerű gondolkodásnak s az akaraterő fegyelmének,
– az a szokás, hogy valaki szembenézzen mindazokkal a tényekkel, amelyek életét befolyásolják, legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek, s tiszta fejjel tudjon
gondolkodni, ha kellemetlenségek merülnek fel.

A változás által végbemenő gyarapodás törvénye

A Változás Törvénye a Természet kérlelhetetlen törvényeinek egyike, amely nélkül civilizáció egyáltalán nem létezhetne. A változás törvénye nélkül az emberi faj még mindig ott tartana, ahonnan elindult – egy szinten állna az állatokkal s a Föld összes többi teremtményével, amelyeket ösztönös viselkedésmintázatok korlátoznak és kötnek gúzsba, melyeken nem tudnak felülemelkedni.

Az emberiség egész története, az élet bármely formájának minden maradványa egyértelműen a szakadatlan változás mintázatát jelzi. Egyetlen élőlény sem marad ugyanaz két egymást követő percben, s e változékonyság olyannyira elkerülhetetlen, hogy kéthavonta az egész emberi test teljes változáson megy keresztül, s testünk összes sejtje kicserélődik.

A változás törvénye a Teremtő fortélya, aminek segítségével megkülönbözteti az embert az
állatok családjának összes többi tagjától. Ahhoz is eszközt nyújt, hogy az élet örök igazságai, az emberek szokásai és gondolatai az emberi viszonylatok jobb rendszereiben alakuljanak újjá, s a harmónia és az emberek közötti jobb megértés felé haladjanak. S azoknak az eszközöknek is egyike, amelyek arra használatosak, hogy úrrá legyünk a rögzült szokásokon, amelyek a testi fájdalomtól való félelmet okozzák.

Az egész oktatásnak az a célja – vagy legalábbis az kellene hogy legyen –, hogy az egyén
elméjét belülről gyarapodásra és fejlődésre bírja; ahhoz kellene hozzásegíteni az elmét, hogy a gondolkodási folyamatok állandó változásai révén fejlődjön és táguljon, hogy az egyén végül fel tudja ismerni saját lehetséges erőit, s ezáltal képes legyen saját személyes problémáinak megoldására.

Az ember a változás törvénye miatt kényszerül rá a gyarapodásra. A természet tudja, mit akar azzal, ha valamilyen csapás, testi fájdalom stressz, kudarc vagy időleges vereség ér valakit utol. Vésd ezt az emlékezetedbe, s vedd hasznát, ha legközelebb bármiféle csapás ér. S ahelyett, hogy zokogó lázadásban törnél ki vagy reszketnél a félelemtől, emeld magasra a fejed, nézz körül minden irányban, s keresd meg annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját, amit minden viszontagság magában hord.

Gyarapodás a küzdelem által

A tudatlanság meghaladásához küzdelemre van szükség. A tanulás örökös küzdelemből áll, és minden egyes nap tanévzáró, mivel a tanulás összegződik. Egész életre szóló feladat.
Fel kell ismernünk, hogy a küzdelemnek ez az egyetemes szükségszerűsége meghatározott és hasznos céllal kell bírjon. E cél nem egyéb, mint arra késztetni az egyént, hogy élesítse eszét, felébredjen benne a lelkesedés, tovább építse Hitét, fejlessze akaraterejét, kibontakoztassa képzelőerejét, hogy új eszmékhez és fogalmakhoz jusson, s ezáltal betöltse azt az ismeretlen küldetést, amelyre született.

A legtöbb ember úgy éli le életét, hogy minden körülmények között a legkisebb ellenállás
irányában halad, ha választásra adódik alkalma. Nem veszi észre, hogy a legkisebb ellenállást követve minden folyó – és jó néhány ember is – girbe-gurba lesz!

A küzdelem legtöbb fajtája némi fájdalommal is jár, de a természet a gyakorlati
tapasztalatokból származó erő formájában kárpótolja az egyént az elszenvedett fájdalomért.

A gazdagság tizenkét nagy válfaja

1. POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG

A gazdagság tizenkét nagy válfaja élén azért áll a Pozitív Lelki Beállítottság, mert
mindenfajta bőség – legyen az anyagi természetű vagy másmilyen – egy lelki beállítottsággal veszi kezdetét, s ez az egyetlen dolog, amely felett az ember maradéktalan és elidegeníthetetlen ellenőrzést gyakorolhat. Az ember lelki beállítottsága adja azt a „húzóerőt”, amely minden szorongásának, vágyának, összes kételyének és hiedelmének anyagi megfelelőit az illetőhöz vonja. A lelki beállítottság egyszersmind az a hatótényező, ami megszabja, vajon az imádság kedvező vagy kedvezőtlen eredménnyel fog-e járni. Aligha csodálható tehát, hogy az élet sokféle pompás gazdagságának élén épp a pozitív lelki beállítottságot találjuk.

2. TESTI EGÉSZSÉG

A testi egészség az „egészségtudatossággal” kezdődik – azzal az észjárással, amikor
valakinek a gondolkodása az egészség, és nem a betegség srófjára jár, s ezen felül
mértékletességet tanúsít az étkezésben, s kellő mozgással egyensúlyban tartja tagjait. A
Pozitív Lelki Beállítottság fenntartása a testi egészség megőrzésének legjobb ismert módja. Azért „a legjobb”, mert az egyén ellenőrzése alatt áll, és bármely kívánt cél felé
kormányozható.

3. HARMÓNIA AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN

Az összhangnak két fő formája van: az önmagunkkal való összhang, és a többi
emberrel létesített harmónia – mindkettőt kellő okkal soroljuk a gazdagság tizenkét nagy
válfaja közé. Az embernek az az első teendője, hogy belül megteremtse a kellő harmóniát.
Ehhez a félelmek leküzdése éppoly elengedhetetlen, mint a pozitív lelki beállítottság
fenntartása, s egy olyan fő életcél kijelölése, aminek elérésében hinni érdemes.
Élj békében önmagaddal, s nem fog gondot okozni, hogy másokkal is harmóniában élj!
Az emberi kapcsolatokban a súrlódásokat igen gyakran az egyénen belüli zavartság, a kudarcélmény, a szorongás és a kétely kelti, s ezek a kedvezőtlen lelkiállapotok, amelyek gyakorta más személyek hasonló állapotait tükrözik vissza, lehetetlenné teszik az emberek közötti összhangot.

4. A FÉLELMEKTŐL MENTES ÉLET

Senki nem lehet gazdag, ha félelmek tartják rabszolgaláncon; és persze, szabad sem
lehet. A félelem a Gonosz hírhozója, a Teremtő meggyalázása, aki, azzal, hogy az embernek maradéktalan ellenőrzési lehetőséget biztosított saját lelki erői felett, felszerszámozta mindazon lehetőségekkel, amelyek által elutasíthatja mindazt, ami számára nemkívánatos.

5. A JÖVŐBELI TELJESÍTMÉNYEKBE VETETT REMÉNY

A reménység az egyik legnagyszerűbb lelkiállapot, a Hit előhírnöke. A reménységből
meríthetünk erőt olyan veszélyhelyzetekben, amikor máskülönben a szorongások vennék át a kormányrudat. Egyesek számára, akik terveiket és céljaikat még nem váltották valóra, a remény – az az állapot, amikor az illető sikerre számít – a legmélyebb örömforrás lehet.
Csakugyan szerencsétlen az az ember, aki nem tekinthet a jövőbe abban a reményben, hogy azzá válhat, akivé lenni szeretne, betöltheti azt a pozíciót, amire vágyik, vagy megvalósíthatja azt a célt, amit korábban nem ért el. A reménytől az ember lelke éber, s önmaga érdekében mozdulatra kész lesz, s a remény által járhatók be azok a közlekedési útvonalak, amelyeken keresztül a Hit a Végtelen Intelligenciával kapcsolatot tart. A hit valóban fenséges, s az élet összes többi gazdagságának is csak díszére válik.

6. A HITRE VALÓ KÉPESSÉG

A Hit nélkül a tudatos emberi elme és a Végtelen Intelligencia egyetemes
gondolatvilága közötti kapcsolattartás lehetetlen volna. Ez az emberi lélek termőföldje, ahol az élet minden gazdagsága megterem. Ez az „örök elixír”, amitől a szellemi indíttatások alkotóereje mozdulatra kel; a lélek lángja – semmi sem korlátozhatja. A Hit az a szellemi minőség, amely, ha az imádsággal kulcsolódik össze, közvetlen és haladéktalan kapcsolatot létesít a Végtelen Intelligenciával. A Hit az az erő, amely a szokványos gondolati energiákat azok spirituális ellenértékeire váltja, s az egyetlen mód arra, hogy a Végtelen Intelligencia az ember hasznára váljon.

7. HAJLANDÓSÁG AZ EMBERT ÉRŐ ÁLDÁSOK MÁSOKKAL VALÓ MEGOSZTÁSÁRA

Aki nem részesült abban a gyönyörű élményben, hogy az őt ért áldásokat másokkal is
megossza, nem talált még rá a tartós boldogsághoz vezető útra, mivel a boldogság főként
abból fakad, ha az ember másokat is saját áldásainak részesévé tehet. Ne feledjük: azt a teret, amelyet valaki mások szívében betölt, pontosan meghatározza, hogy ő maga milyen
jótéteménnyel járult hozzá az illető életéhez, s azt se feledjük, hogy minden gazdagságunkat ékesíti és gyarapítja, ha megosztjuk ezeket, hogy másoknak is jó szolgálatot tehessenek.

8. A SZERETET MUNKÁJA

Nincs gazdagabb ember, mint aki rátalált a szeretet munkájára, s buzgón gyakorolja is
azt, mert a szeretet fáradsága az emberi vágyak legmagasabb rendű kifejezése. E munka
cinkosságot teremt az emberi szükségletek kívánalmai és azok kielégítése között, előfutára
minden emberi fejlődésnek, s olyan közeg, amelyben az ember képzelőereje a tett szárnyaira kél. A szeretet munkálkodását szentesíti, hogy aki abban elmerül, az önkifejezés örömére lel.
Tedd azt, amit a leginkább szeretnél, s életed ezáltal gazdagodni fog – lelked felékesíttetik,
buzdítást nyújthatsz a reményre és a hitre, s bátorságot önthetsz mindazokba, akikkel dolgod akad. A szeretet munkájában való elmerülés a legjobb gyógyszer a búskomorságra, a kudarcélményekre és a félelmekre, s egyszersmind a testi egészségnek is páratlan
építőmestere.

9. NYITOTTSÁG A TÖBBI EMBERRE

A türelem – a legfőbb kulturális jellemzők egyike – csupán azokban jut kifejezésre,
kik a többi személyiséghez, minden egyes emberhez bármikor nyitott lélekkel közelítenek. S
csak a nyitott lelkű ember lehet igazán képzett és jólnevelt, s fogadhatja magába az élet
gazdagságainak mind a tizenkét válfaját. A lelakatolt lélek elcsökevényesedik, s elvágja magát az egyes egyénekhez és a Végtelen Intelligenciához vezető hírközlési vonalaktól. A nyitott lélek szakadatlan nevelkedésben s a tudás elsajátításának folyamatában tartja az embert, aminek segítségével lelkét birtokba veheti, s bármilyen kívánt cél elérésére irányíthatja.

10. ÖNFEGYELEM

Az, aki nem ura önmagának, semmi egyéb, őrajta kívül álló dolognak sem válhat
urává. Aki pedig önmagának ura, a saját földi sorsát is uralja „Ura tulajdon Végzetének,
Lelkének Parancsolója”. Az önfegyelem legmagasabb rendű alakváltozata a szív alázatának megnyilvánulása olyankor, amikor valaki nagy gazdagságra tett szert, vagy szolgálatáért viszonzásképpen széleskörű elismerésben részesült.
Az önfegyelem az egyetlen módja, hogy az illető a saját lelkét teljességgel birtokba vegye, és bármely általa kívánt cél elérésére irányítsa.

11. MÁS EMBEREK MEGÉRTÉSÉNEK KÉPESSÉGE

Aki bővelkedik más emberek megértésében, arra a felismerésre jut, hogy alapjában
minden ember egyívású, amennyiben egyazon gyökérről fakadnak; s hogy minden – üdvös
vagy pocsék – emberi tevékenységet ugyanazon kilenc alapvető indíték egyike-másika hoz
mozgásba, nevezetesen:
a) a SZERETET érzése,
b) a NEMISÉG érzelmei,
c) az ANYAGI GYARAPODÁS vágya,
d) ÖNMAGUNK MEGŐRZÉSÉNEK vágya,
e) A TEST ÉS A LÉLEK SZABADSÁGÁNAK vágya,
f) AZ ELISMERÉSRE ÉS ÖNKIFEJEZÉSRE való vágyakozás,
g) az ÉLET FOLYTATÁSÁNAK kívánsága a HALÁL UTÁN,
h) A HARAG alapérzelme,
i) A SZORONGÁS, mint érzelem (lásd a hét alapvető szorongást).
Aki meg akar érteni másokat, annak előbb önmagát kell megértenie, mivel az őt cselekvésre mozdító indítékok nagyjában-egészében ugyanazok, mint amelyek hasonló körülmények között mások tetteit is motiválják.
A mások megértésére való hajlandóság képezi minden barátság alapját; ez az alapja az
emberek közötti minden összhangnak és együttműködésnek, s ez a fundamentuma a vezetés minden olyan fajtájának, amelyhez barátságos együttműködésre van szükség.

12. ANYAGI BIZTONSÁG (pénz)

Az anyagi biztonság nem pusztán a pénz birtoklását jelenti. Azokra a
szolgálatokra is kiterjed, amelyeket az ember viszonzásképpen nyújt, mert a hasznos
szolgáltatásokat az emberi szükségletek legkülönbözőbb alakjaiban látjuk viszont, akár pénz igénybevétele nélkül is.
Azok, akik ismerik és alkalmazzák a Siker Tudományát, azért vannak anyagi biztonságban,
mert rendelkezésükre állnak a módszerek, melyek segítségével a pénz elérhető. Kifuthatnak a pénzből, és rajtaveszíthetnek egy-egy rossz döntésen, mivel ismerik a pénz forrásait, s azt is, hogy hogyan kell e forrásokkal érintkezésbe lépni, s belőlük haszonra szert tenni.

forrás: bamapa.lapunk.hu


Csatlakozz a Pozitív Gondolatok közösséghez viberen is!

CSATLAKOZZ ITT VIBER CSOPORTUNKHOZ ÉS ÉRTESÜLJ ELSŐKÉNT A BEJEGYZÉSEKRŐL!


Amennyiben nem szeretnél lemaradni a Pozitív gondolatok oldal friss híreiről, akkor menj a Facebook oldalunkra, klikkelj a “Követed” gombra, majd állítsd be a “Megjelenítés elsőként” opciót. Ellenkező esetben a Facebook nem biztos hogy megjeleníti számodra az oldalunk tartalmát!


Gyógyító meditáció, melynek segítségével beindíthatóak a test öngyógyító folyamatai. Tarts velem egy virtuális sétára, melynek hatására megtapasztalhatod a belső békét és a nyugalmat. Lazulj el, add át magad a meditációnak és engedd meg sejtjeidnek, hogy energiával töltődjenek fel, és ezáltal hatékonyabb védelmet, támogatást nyújthassanak Neked a mindennapokban!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Fj2NMi-pk3Y[/embedyt]


Gyógyító szöveges meditáció, segítségével beindíthatóak a test öngyógyító folyamatai. A test vagy a lélek betegsége esetén használd minden nap, mert csodákra vagyunk képesek!


Különleges energiákat közvetítő zenékért iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a piros csengőt az értesítésekért itt! KATTINTS IDE!


Amennyiben nem szeretnél lemaradni a Pozitív gondolatok oldal friss híreiről, akkor menj a Facebook oldalunkra, klikkelj a “Követed” gombra, majd állítsd be a “Megjelenítés elsőként” opciót. Ellenkező esetben a Facebook nem biztos hogy megjeleníti számodra az oldalunk tartalmát!


Csatlakozz motivációs csoportunkhoz itt:
POZITÍV GONDOLATOK FACEBOOK CSOPORT

Csatlakozz spirituális csoportunkhoz itt:
TESTI BETEGSÉGEK LEHETSÉGES LELKI OKAIVAL FOGLALKOZÓ CSOPORTUNK

Csatlakozz Szép idézetek, versek, képek, eredeti csoportunkhoz itt:

SZÉP IDÉZETEK, VERSEK, KÉPEK EREDETI CSOPORT

Csatlakozz kedvenc Facebook csoportunkhoz itt:
VIP MOTIVÁCIÓS FACEBOOK CSOPORTUNK

Csatlakozz Spirituális gondolatok csoportunkhoz itt:
ANGYALI GONDOLATOK CSOPORTUNK

Csatlakozz kedvenc Angyali csoportunkhoz itt:
ANGYALVARÁZSLAT FACEBOOK CSOPORTUNK

ZUGLÓI THAI BOX AKADÉMIA HIVATALOS FACEBOOK OLDALA ITT

ANYÁM BOROGASS FACEBOOK OLDAL